O nas

Kampania Clean Clothes Polska (CCP) jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. W skład Clean Clothes Polska wchodzą obecnie takie organizacje jak: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Koalicja KARAT, Polska Akcja Humanitarna, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Clean Clothes Polska działa od grudnia 2009 r.
 
W co wierzymy?
 • Wszyscy pracownicy i pracownice, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status prawny, status zatrudnienia mają prawo do dobrych i bezpiecznych warunków pracy, gdzie mogą skorzystać z podstawowego prawa do swobodnego zrzeszania się i układów zbiorowych oraz płacy, która pozwala im na godne życie.
 • Prawa te wynikają z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, jak również artykułu 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.  Prawa te mają zastosowanie do wszystkich pracowników, nawet jeśli oni lub ich miejsca pracy nie są oficjalnie uznane za takie.
 • Pracownice i pracownicy mają prawo do informacji o swoich prawach, do edukacji i szkoleń w odniesieniu do tych praw oraz do domagania się ich respektowania w ramach niezależnych organizacji pracowniczych.
 • Konsumenci i konsumentki mają prawo wiedzieć, gdzie i jak produkowane są ich ubrania. Mogą i powinni podejmować działania, dążące do przestrzegania praw pracowniczych. CCC nie popiera jednak ani nie promuje bojkotu jako narzędzia działania.
 • Rządy i instytucje mają obowiązek wdrożenia prawodawstwa i nakładania sankcji wobec wszelkich przypadków łamania prawa. Wiążące prawodawstwo powinno spełniać wymagania określone w konwencjach MOP oraz realizować politykę odpowiedzialnych społecznie zamówień.
 • Firmy odzieżowe mają obowiązek upewnić się, że dobre praktyki pracy są normą na wszystkich etapach produkcji. Powinny przyjąć etyczny Kodeks Postępowania (Code of Conduct), zawierający standardy określone w modelowym Kodeksie Postępowania CCC. Kodeks powinien być wdrażany w całym łańcuchu produkcji oraz być weryfikowany regularnie, wiarygodnie i przejrzyście np. poprzez uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych.
 • Firmy odzieżowe powinni aktywnie dążyć do dialogu społecznego z organizacjami pracowniczymi i stosować się do międzynarodowych standardów takiego dialogu.
Co robimy?
 • Angażujemy konsumentów prowadząc akcje edukacyjne zwiększające ich świadomość o tym, w jakich warunkach produkowane są kupowane przez nich ubrania i jak konsumenci moa wpłynąć na ich poprawę. Stwarzamy też możliwość działania poprzez angażowanie się w kampanie konsumenckie skierowane do polskich i międzynarodowych firm: petycje, apele wysyłane do firm odzieżowych czy akcje on-line i happeningi uliczne.
 • Prowadzimy dialog z firmami odzieżowymi w celu zwiększenia ich odpowiedzialności społecznej. Domagamy się od firm odzieżowych by gwarantowały, że ich produkty są wytwarzane w warunkach poszanowania praw pracowniczych i standardów środowiskowych. W szczególności swoje działanie kierujemy do polskich firm odzieżowych zlecających produkcję głównie w krajach azjatyckich.
 • Wspieramy pracowników podejmując akcje solidarnościowe popierające dążenia pracowników, związków zawodowych i organizacji pozarządowych z krajów gdzie produkowana jest odzież. Służą temu pilne apele wysyłane w konkretnych sprawach na prośbę pracowników do firm odzieżowych, rządów czy instytucji mających wpływ na poszczególne przypadki łamania praw pracowniczych.
 • Włączamy się w kampanie międzynarodowe promując w Polsce międzynarodowe akcje Clean Clothes Campaign i innych organizacji oraz mobilizując polskich konsumentów do poparcia tych działań.
 
Clean Clothes Polska jest krajową platformą międzynarodowej sieci Clean Clothes Campaign. Łączy ona wysiłki związków zawodowych, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle odzieżowym. CCC opiera się w swoich działaniach na ścisłej współpracy 17 platform krajowych w Europie oraz współpracuje z siecią ponad 200 partnerów z krajów producenckich. Domaga się od firm odzieżowych, by wzięły odpowiedzialność za warunki pracy w ich łańcuchach produkcji, a konsumentów zachęca by wspierali te żądania zarówno odpowiedzialnymi zakupami jak i udziałem w kampaniach.
 
Chcesz włączyć się w nasze działania?
 
Organizacje pozarządowe zapraszamy do przyłączenia się do Clean Clothes Polska. Zainteresowanych/e prosimy o kontakt: info@cleanclothes.pl
 
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości od nas, zapisz się na Newsletter (box po prawej stronie).
Możesz też śledzić i wspierać nasze akcje na Facebooku.